Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης: 2015-2059

12305683_10153763663799222_455361516_n[1]

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2016 δημοσιεύτηκε τον Οκτώβρη του 2015 και κατατέθηκε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής από τον υπουργό οικονομικών Ευκλείδη Tσακαλώτο. Μεταξύ των στοιχείων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον είναι η χρονική εξέλιξη του χρέους.

Ο χρονικός ορίζοντας των λήξεων του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης στις 31/8/2015 εκτείνεται μέχρι το έτος 2059. Η αδυναμία προσφυγής για δανεισμό στις αγορές από το Μάιο του 2010, με εξαίρεση την έκδοση πενταετούς και τριετούς ομολόγου το 2014, είχε ως αποτέλεσμα τη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) (νόμος 4063/2012), τριετούς διάρκειας, ύψους έως 86 δισεκατομμύρια ευρώ (νόμος 4336/2015).

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 καλύφθηκαν αποκλειστικά με εσωτερικό δανεισμό (εκδόσεις εντόκων γραμματίων και σύναψη συμφωνιών repos με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης). Στη συνέχεια, μέσω της σύμβασης προσωρινής χρηματοδότησης με τον EFSM, χορηγήθηκαν 7.160 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο τα οποία αποπληρώθηκαν από την πρώτη εκταμίευση ύψους 13.000 εκατ. ευρώ εντός του Αυγούστου, στο πλαίσιο της σύμβασης χρηματοδότησης με τον ESM.

Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μηνιαίες εκδόσεις τρίμηνων και εξάμηνων εντόκων γραμματίων (του Δημοσίου). Επιπλέον, μεγάλο μέρος των βραχυπρόθεσμων ταμειακών αναγκών του Δημοσίου καλύπτεται μέσω εφαρμογής πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo agreements τις οποίες συνάπτει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το νόμο 4270 του 2014 (άρθρο 14 παράγραφος 1στ) ο όρος Κεντρική Διοίκηση περιλαμβάνει:

  • Την Προεδρία της Δημοκρατίας
  • τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και
  • τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα.
  • Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό-απολογισμό αυτής.

Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της μονάδες και μονάδες του προϋπολογισμού της, χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα.

 

Σχετικά (ενδεικτικά):

  •  
  •  
  •