Σύνθεση Χρέους Κεντρικής Διοίκησης 2015

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΕΝΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016

Το σχεδιάγραμμα που βλέπουμε βασίζεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2016 [1]. Αποτυπώνει τη σύνθεση του χρέους της κεντρικής διοίκησης, όπως ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015. Ο χρονικός ορίζοντας των λήξεων του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης  εκτείνεται μέχρι το έτος 2059 [2].

Η αδυναμία προσφυγής για δανεισμό στις αγορές από το Μάιο του 2010, με εξαίρεση την έκδοση πενταετούς και τριετούς ομολόγου το 2014, είχε ως αποτέλεσμα τη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) (που κυρώθηκε με το νόμο 4063 του 2012) [3], τριετούς διάρκειας, ύψους έως 86 δισεκατομμύρια ευρώ (νόμος 4336/2015).[4]

Αποτέλεσμα ήταν η μείωση των ομολόγων και η αντικατάσταση τους με δάνεια από το λεγόμενο μηχανισμό στήριξης. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση το ελληνικό δημόσιο αναμένει να αντιστραφεί  η αναλογία τα επόμενα έτη με τη σταδιακή επάνοδο δανεισμού από τις αγορές. Και κάπου εδώ σταματά το «όραμα» του προϋπολογισμού. Στις 30-9-2015 τα δάνεια σε ομόλογα αντιπροσώπευαν 18,2% του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης, σε αντίθεση με το 2009 που αποτελούσαν το 91%.

Η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του συνολικού χρέους της κεντρικής διοίκησης ήταν 6,3 έτη το 2011, ενώ σχεδόν ήταν υπερδιπλάσιο και διαμορφώθηκε στα 16,48 έτη. Στις 30-9-2015 ποσοστό  78,9% του χρέους της κεντρικής διοίκησης είχε φυσική διάρκεια πάνω από 5 έτη.

Σύμφωνα με το νόμο 4270 του 2014 ο όρος Κεντρική Διοίκηση  [5] περιλαμβάνει:

  • Την Προεδρία της Δημοκρατίας
  • τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και
  • τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα.
  • Για λόγους στατιστικής ταξινόμησης, η Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνεται και αυτή στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό της, ως προς τον προϋπολογισμό εξόδων και τον ισολογισμό-απολογισμό αυτής.

Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και οι υποδιαιρέσεις τους σε ειδικούς φορείς είναι διοικητικές της μονάδες και μονάδες του προϋπολογισμού της, χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα.

  •  
  •  
  •