Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 2015-2016

ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2015-2016

Σύμφωνα με την  εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2016 [1] το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης από 31 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Φθάνοντας τα 327,6 δισεκατομμύρια. Ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί επίσης 7,6 τοις εκατό φθάνοντας το 187,8% του ΑΕΠ. Κατά την ίδια έκθεση αυτό οφείλεται κυρίως στην κάλυψη των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και τη χρηματοδότηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με το νόμο 4270 του 2014  [2] ο όρος Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τρία υποσύνολα-υποτομείς:

  • της Κεντρικής Κυβέρνησης,
  • των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και
  • των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τους κανόνες και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ).

Οι φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης«λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης», προσδιορίζονται, ανά υποτομέα, από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή από ΟΤΑ.

Σχετικά (ενδεικτικά):

 

  •  
  •  
  •