Αριθμός Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ευρωζώνη (1998-2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΙΜΑΤΩΝ - ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1998 και είναι μία από τις νεώτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Είναι ένα από τα επίσημα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στον πυρήνα του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζουμε τον αριθμό των πιστωτικών ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ. Η χρονική περίοδος αφορά τα έτη 1998-2015. Σε κάθε χρονιά αποτυπώνεται το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων (Π.Ι) όπως ήταν το δωδέκατο μήνα του κάθε έτους.

Αξιοσημείωτο είναι ο συνεχώς μειούμενος αριθμός των Π.Ι. στο σύνολο της ευρωζώνης. Από 8320 που ήταν στο τέλος του έτους του 1998, μειώθηκε στα 5.453 το δωδέκατο μήνα του 2015. Παρουσιάζοντας μείωση κατά 34%. Η Γερμανία έχει τα περισσότερα Π.Ι. με συνολικό αριθμό 1774 (2015) από 3238 το 1998 (-45%). Τέλος στην Ελλάδα από 59 Π.Ι. στο τέλος του 1998 μειώθηκε ο αριθμός τους στα 40, δηλαδή μείωση κατά 32%.

Σχετικά (ενδεικτικά):

  •  
  •  
  •