Και ο αέρας στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.

                                            «Τελευταία ενημέρωση 10 Ιουλίου 2016»

Το 2011 ιδρύθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ). Βασικά χαρακτηριστικά του  αναφέραμε σε προηγούμενη δημοσίευση. Συνοπτικά υπενθυμίζουμε ότι :

– Tο Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων  Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ [1].

– Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας [2].

– Η διάρκεια του Ταμείου προσδιορίστηκε στα έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού  νόμου του ΤΑΙΠΕΔ [3]. Δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του Ταμείου η διάρκειά του μπορεί να παραταθεί, εάν ο σκοπός του δεν έχει επιτευχθεί [4].

– Στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα [5].

– Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο [6].

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί δεκάδες ΦΕΚ με περιεχόμενο την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ. (Θα επανέλθουμε σε αυτά πολλές φορές μελλοντικά και με συνοπτικούς πίνακες). Ως παράδειγμα αναφέρουμε από ακίνητα και αεροδρόμια μέχρι λιμάνια και τα δικαιώματα του Δημοσίου στα εναπομείναντα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην περιοχή εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας.

Ο αέρας και οι ραδιοσυχνότητες δεν αποτελούν εξαίρεση. Συγκεκριμένα μεταβιβάστηκαν με κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) [7] τα δικαιώματα του Δημοσίου επί των τελών και εσόδων που δικαιούται να λαμβάνει μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2027 από την εκχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης ραδιοσυχνοτήτων σχετικά με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Τα δικαιώματα του Δημοσίου επί των τελών και εσόδων που δικαιούται να λαμβάνει, μέχρι την 31/12/2027, από την εκχώρηση [8],  του Κανονισμού Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων [9], και των ειδικότερων σχετικών διατάξεων, σε τρίτους του δικαιώματος χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης ραδιοσυχνοτήτων για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και συναφών με την κινητή τηλεφωνία υπηρεσιών.

Σχετικά (ενδεικτικά):

 • [1] Νόμος 3986/2011, άρθρο 1 παράγραφος 1 και νόμος 4038/2012 , άρθρο 7 παράγραφος 8α.
 • [2] Νόμος 3986/2011, άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 2 παράγραφος 17 (όπως ισχύει, βλ. Ν.4254/2014, άρθρο πρώτο, παράγραφος Β’, υποπαράγραφος Β3, περίπτωση 2.). Βλ. αναλυτικότερα στο άρθρο «Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. , Αποκρατικοποιήσεις  και  Δημόσιο Χρέος», αριθμός 2 και υποσημειώσεις 6 έως 10.
 • [3] Νόμος 3986/2011 («Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015», εκτελεστικός νόμος  του μεσοπρόθεσμου-Ίδρυση Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 3986/2011.
 • [4] Νόμος 4389/2016, άρθρο 213 παράγραφος 1. Το άρθρο αυτό στη προηγούμενη μορφή του είχε ως εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί».
 • [5] Βλ. αριθμό 5 και υποσημείωση 14 στο άρθρο «Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., Αποκρατικοποιήσεις και Δημόσιο Χρέος».
 • [6] Βλ. αριθμό 6 και υποσημειώσεις 15 και 16 στο άρθρο «Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., Αποκρατικοποιήσεις και Δημόσιο Χρέος».
 • [7] ΦΕΚ Β 2061/2011 (Μεταφορά στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Υπουργική απόφαση 187 της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, περίπτωση γ’). Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατώντας εδώ ΦΕΚ Β 2061/2011
 • [8] Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/2006. Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 3431/2006[καταργήθηκε  (με εξαίρεση 2  άρθρα) με  το άρθρο 80 παράγραφος 2α του νόμου 4070/2012]. Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος  4070/2012.
 • [9] ΦΕΚ 748 / Β΄/ 21−6−2006

Σχετικά άρθρα:

Έρευνα : Σταύρος Β. Τσίπρας – Δικηγόρος

 •  
 •  
 •