Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην περιοχή της Νότιας Καβάλας

37) ΦΕΚ Β 2501-2011, (ΤΑΙΠΕΔ Καβαλα OIL)

                                            «Τελευταία ενημέρωση 10 Ιουλίου 2016»

Το θέμα των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου είχε τεθεί εξαρχής από τους δανειστές της Ελλάδας ως σημαντικό για την διαχείριση του δημοσίου χρέους ήδη με το λεγόμενο πρώτο μνημόνιο [1]Το 2011 ιδρύθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Βασικά χαρακτηριστικά του αναφέραμε σε προηγούμενη δημοσίευση [2]. Συνοπτικά υπενθυμίζουμε ότι :

– Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων  Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. [3].

– Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας [4].

– Η διάρκεια του Ταμείου προσδιορίστηκε στα έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού  νόμου [5]. Δυνάμει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου του Ταμείου η διάρκειά του μπορεί να παραταθεί, εάν ο σκοπός του δεν έχει επιτευχθεί [6].

– Στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα. Ενδεικτικά περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, εμπράγματα δικαιώματα,  δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, αποκλειστικής ή μη, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών [7].

 Το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο (δηλαδή στο Δημόσιο) [8]. Δηλαδή ορίζεται ότι η μεταβίβαση του πράγματος ή του δικαιώματος στο Ταμείο είναι οριστική και ανεπίστρεπτη [9].

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί δεκάδες ΦΕΚ με περιεχόμενο την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ. (Θα επανέλθουμε σε αυτά πολλές φορές μελλοντικά και με συνοπτικούς πίνακες). Ως παράδειγμα αναφέρουμε από ακίνητα και αεροδρόμια μέχρι λιμάνια και τα δικαιώματα χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης ραδιοσυχνοτήτων σχετικά με υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Το συγκεκριμένο ΦΕΚ [10] αναφέρεται σε μία σειρά δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του φυσικού αερίου στην περιοχή της Νότιας Καβάλας που παραχωρήθηκαν ήδη από το 2011. Σημείο αναφοράς στη μεταβίβαση είναι ο η σύμβαση που κυρώθηκε με το νόμο 2779/1999 [11] και τροποποιήθηκε με το νόμο 4296 που δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτωβρίου 2014. Ειδικότερα η αναφορά στο ΦΕΚ έχει δύο σκέλη.

Στην περιοχή εκμετάλλευσης της Νότιας Καβάλας το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. :

 • υφιστάμενα και μελλοντικά
 • περιουσιακής φύσεως δικαιώματα
 • δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης,
 • κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα,
 • άυλα δικαιώματα,
 • δικαιώματα λειτουργίας
 • συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί του εναπομείναντος κοιτάσματος φυσικού αερίου για 50 χρόνια από τη λήξη της σύμβασης. Η άδεια εκμετάλλευσης έληγε στις 23-11-2014 [12].

Στον υπόγειο φυσικό χώρο που βρίσκεται το υπόλοιπο κοίτασμα φυσικού αερίου της Ν. Καβάλα καθώς και την μετατροπή του ως αποθηκευτικού χώρου το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.:

 • περιουσιακής φύσεως δικαιώματα
 • δικαιώματα παραχώρησης και χρήσης
 • ανάπτυξης και εκμετάλλευσης
 • Προκειμένου για την περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας ορίζεται έως την 23η Νοεμβρίου 2015, μη δυνάμενη να ανανεωθεί περαιτέρω [13].

Σχετικά (ενδεικτικά):

 • [1] Νόμος 3845/2010 – ΦΕΚ 65 Α’ («μνημόνιο 1»). Σχετικές σελίδες του ΦΕΚ : 1355 (πίνακας 3),1365. Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος  3845/2010
 • [2] Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. , Αποκρατικοποιήσεις  και  Δημόσιο Χρέος (δημοσίευση 24 Σεπτεμβρίου 2015– Τελευταία ενημέρωση 10 Ιουλίου 2016).
 • [3]  Νόμος 3986/2011, άρθρο 1 παράγραφος 1 και νόμος 4038/2012 , άρθρο 7 παράγραφος 8α.
 • Νόμος 3986 / 1 Ιουλίου 2011 (ιδρυτικός νόμος Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ  Νόμος 3986/2011
 • [4] Νόμος 3986/2011, άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 2 παράγραφος 17 (όπως ισχύει, βλ. Ν.4254/2014, άρθρο πρώτο, παράγραφος Β’, υποπαράγραφος Β3, περίπτωση 2). Βλ. αναλυτικότερα στο άρθρο «Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. , Αποκρατικοποιήσεις  και  Δημόσιο Χρέος», αριθμός 2 και υποσημειώσεις 6 έως 10.
 • [5] Νόμος 3986/2011, άρθρο 1 παράγραφος 6.
 • [6] Νόμος 4389/2016, άρθρο 213 παράγραφος 1. Το άρθρο αυτό στη προηγούμενη μορφή του είχε ως εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί».
 • [7] Βλ. αριθμό 5 και υποσημείωση 14 στο άρθρο «Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., Αποκρατικοποιήσεις και Δημόσιο Χρέος» (δημοσίευση 24 Σεπτεμβρίου 2015 – Τελευταία ενημέρωση 10 Ιουλίου 2016).
 • [8] Νόμος 3986/2011, άρθρο 2 παράγραφος 7. (βλ και Ν.4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Δ.2.. εδάφιο 5β).
 • [9] Αιτιολογική έκθεση νόμου 3986/2011, , σελ. 2.
 • [10] ΦΕΚ Β 2501 / 4 Νοεμβρίου 2011 (μεταβίβαση στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). Κοινή Υπουργική Απόφαση 195/27.10.2011, περιπτώσεις βα’ και ββ’. Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ πατώντας εδώ  ΦΕΚ Β 2501/2011
 • [11] Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 2779/1999
 • [12] Νόμος .4296/2014, άρθρο δεύτερο προοίμιο αριθμός 6 και άρθρο 3 γ’ του νόμου 4135/2013)
 • [13] Άρθρο δεύτερο-άρθρο 2, νόμου 4296/2014.

Σχετική νομοθεσία:

 • Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ  Νόμος 4135/2013
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 4296/2014
 • Νόμος 4001/2011, άρθρο 93. Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 4001/2011, άρθρο 93
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 3428/2005
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 2289/1995
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το νομοθετικό διάταγμα πατώντας εδώ Νομοθετικό διάταγμα 462/1970
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 98/1975
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 539/1977
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 1769/1988
 • Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο πατώντας εδώ Νόμος 2159/1993
 • Σειρά οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχετικά άρθρα:

 •  
 •  
 •