Ευρωπαϊκή Ποσοτική Χαλάρωση (μέρος Γ’)

12366810_10153395813373031_2037753316_n[1]

Ποια είναι τα όρια του 25 και του 33 τοις εκατό;

Επιπλέον των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν στο δεύτερο μέρος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να θέσει σε εφαρμογή ένα όριο σύμφωνα με το οποίο η ΕΚΤ δεν θα αγοράσει περισσότερο από το 25% από κάθε έκδοση ομολoγιακού δανείου (το οποίο στη συνέχεια του προγράμματος, αυξήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις στο 33%) και παραπάνω από το 33% των εμπορεύσιμων χρεογράφων των εκδοτών του Ευρωσυστήματος.

Όσον αφορά τα δύο όρια, αν και φαίνεται περιττή η αναφορά στο όριο του 33%, εφόσον υπάρχει το όριο του 25%, αξίζει να σημειωθεί το εξής: Το 25% αφορά νέες εκδόσεις, ενώ το 33% αναφέρεται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου του Ευρωσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων αγορών που έγιναν μέσω προηγούμενων προγραμμάτων.

Συνεπώς, περιλαμβάνει ομόλογα που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος Securities Market Programme (SMP) – το οποίο αφορούσε την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία – και άλλα χρεόγραφα των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (οι οποίες είναι στην κατοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών για επενδυτικούς σκοπούς).

Το όριο του 25 τοις εκατό επιβάλλεται ώστε να αποτρέψει την ΕΚΤ από το να αποκτήσει “μια μειοψηφία με δυνατότητα άσκησης βέτο” (blocking minority power).

Αυτό υποδεικνύει ότι η ΕΚΤ δεν θέλει να βρεθεί σε μια θέση στην οποία θα έχει την εξουσία να εμποδίσει μια πιθανή ψηφοφορία για αναδιάρθρωση χρέους προς την ΕΚΤ.

Το όριο του 33% των εκδοτών χρεογράφων υπάρχει “Με στόχο τη διατήρηση της λειτουργίας της αγοράς και το σχηματισμό μιας αγοράς τιμών για ένα συγκεκριμένο χρεόγραφο” (πηγήκαι θα εφαρμοστεί σε όλα τα ανεξόφλητα χρέη (outstanding debt) που τηρούν τα κριτήρια και έχουν εναπομένουσα διάρκεια ωρίμανσης από δύο έως 30 έτη.

Ωστόσο, στην πράξη, το όριο κατοχής του 33% θα πρέπει να είναι ανησυχητικό μόνο για τα ελληνικά ομόλογα, καθώς είναι η μόνη χώρα για την οποία το Ευρωσύστημα ήδη κατέχει περισσότερο από το 25% της εναπομένουσας ληκτότητας του χρέους με ωρίμανση από δύο έως τριάντα έτη. Στην πραγματικότητα, το χαρτοφυλάκιο SMP όσον αφορά το ελληνικό χρέος μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2014, υπερέβαινε επίσης το όριο του 33 τοις εκατό φτάνοντας το 34,6%.

Οι αγορές θα πρέπει να γίνουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε αθροιστικά το χαρτοφυλάκιο του PSPP μαζί με το SMP και άλλες προηγούμενες συμμετοχές δεν παραβιάζουν το όριο του 33%, ενώ οι συνολικές αγορές μέσω του PSPP δεν υπερβαίνουν το όριο του 25%.

Πηγή: Τα διαγράμματα και τα κύρια σημεία του άρθρου αναφέρονται στο ““ECB QE: The Detailed Manual”” που εξέδωσε το Bruegel economic think tank.

Σχετικά (ενδεικτικά):

Επιμέλεια: Κωνσταντουλάκης Μιχάλης

  •  
  •  
  •